Progetti=>     RAPALLO:     AREA CANI FONTANINE.
                                 Sorveglianza.

---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o---

=>     RAPALLO:     AREA CANI PARCO CASALE.
                                 Sorveglianza.

---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o---

=>     BORZONASCA:     COLONIA FELINA COMUNALE.
                                           Gestione e Sorveglianza.

---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o---

=>     RAPALLO:     Il Rifugio per i Cani a Rapallo.
                                 Collaborazione permanente.
 
---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o--- ---o0o---